The Depth of Ease: DanSheng

...by Laurens Tan 2007 (Photo by Huang Xu)