The Depth of Ease: DanSheng (detail)

...by Laurens Tan 2007 (Photo by Huang Xu)